Faculty

Meet Our Faculty.

Sherine O. Obare, Ph.D.

Sherine O. Obare, Ph.D.

Dean, Professor Nanoscience

Tel: (336) 285-2800 Email: soobare@ncat.uncg.edu
Ajit Kelkar, Ph.D.

Ajit Kelkar, Ph.D.

Professor, Nanoengineering/Department Chair

Tel: (336) 285-2864 Email: kelkar@ncat.edu
Shyam Aravamudhan, Ph.D.

Shyam Aravamudhan, Ph.D.

Associate Professor, Nanoengineering & Director of JSNN Core Facilities

Tel: (336) 285-2856 Email: saravamu@ncat.edu
Jeffrey R. Alston, Ph.D.

Jeffrey R. Alston, Ph.D.

Assistant Professor, Nanoengineering

Tetyana Ignatova, Ph.D.

Tetyana Ignatova, Ph.D.

Assistant Professor, Nanoscience

Tel: (336) 285-2791
Email: t_ignato@uncg.edu
Shanthi Iyer, Ph.D.

Shanthi Iyer, Ph.D.

Research Professor, Nanoengineering

Tel: (336) 285-3710 Email: iyer@ncat.edu
Eric A. Josephs, Ph.D.

Eric A. Josephs, Ph.D.

Assistant Professor, Nanoscience

Phone: (336) 285-2746 Email: eajoseph@uncg.edu
Christopher L. Kepley, Ph.D.

Christopher L. Kepley, Ph.D.

Associate Professor, Nanoscience

Phone: (336) 285-2865
Email: clkepley@uncg.edu

Dennis R. LaJeunesse, Ph.D.

Dennis R. LaJeunesse, Ph.D.

Associate Professor Nanoscience/Director of Graduate Studies

Tel: (336) 285-2866 Email: drlajeun@uncg.edu
Ram V. Mohan, Ph.D.

Ram V. Mohan, Ph.D.

Professor, Nanoengineering

Phone: (336) 285-2867

Email: rvmohan@ncat.edu

Hemali P. Rathnayake, Ph.D.

Hemali P. Rathnayake, Ph.D.

Associate Professor, Nanoscience

Tel: (336) 285-2860 Email: hprathna@uncg.edu
James G. Ryan, Ph.D.

James G. Ryan, Ph.D.

Nanoscience, Founding Dean

Email: jgryan@ncat.uncg.edu
Kristen Dellinger, Ph.D.

Kristen Dellinger, Ph.D.

Assistant Professor, Nanoengineering

Tel: 336 285-2868     Email: kdellinger@ncat.edu

 

Joseph M. Starobin, Ph.D.

Joseph M. Starobin, Ph.D.

Associate Professor, Nanoscience

Tel: (336) 285-2871
Email: jmstarob@uncg.edu
Reza Zadegan, Ph.D.

Reza Zadegan, Ph.D.

Assistant Professor, Nanoengineering

Tel: 336 285-2857 Email: rzadegan@ncat.edu

Jianjun Wei, Ph.D.

Jianjun Wei, Ph.D.

Associate Professor, Nanoscience

Tel: (336) 285-2859 Email: j_wei@uncg.edu
Lifeng Zhang, Ph.D.

Lifeng Zhang, Ph.D.

Associate Professor & Director of Graduate Studies, Nanoengineering

Tel: (336) 285-2875 Email: lzhang@ncat.edu